Соработка со родителите и комуникација

На 22 март 2016  стручната служба (психологот и дефектологот)  успешно реализираа работилница со сите  наставници од училиштето  на тема: „Соработка со родителите и комуникација “.