Тел: (02) 3065-337

НА 20.01.2020 година ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СПРОВЕДЕ ОБУКА ЗА СИТЕ ВРАБОТЕНИ, СО ЦЕЛ СПРАВУВАЊЕ ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ (ПОЖАРИ, ПОПЛАВИ И ЗЕМЈОТРЕСИ). ОБУКАТА СОДРЖЕШЕ И ПРАКТИЧЕН ДЕЛ.