Тел: (02) 3065-337

Вработени во училиштето

Директор д-р Мирјана Алексова

Христина Антоноска – предметен наставник
Ленче Алаџајкова – предметен наставник
Анета Аначкова – одделенски наставник
Силвана Арсовска – одделенски наставник
Валентина Ковачевска – педагог
Катица Богоевска – одделенски наставник
Татјана Велкова – одделенски наставник
Ана Страшевска – предметен наставник
Анета Георгиева – одделенски наставник
д-р Билјана Гичевски – предметен наставник
Вера Димовска – психолог
Владанка Урошева Димитрова – одделенски наставник
Катерина Дочинска – одделенски наставник
Елеонора Ѓеоргиева – одделенски наставник
Светлана Зашева – одделенски наставник
Сузана Здравковска – предметен наставник
Лидија Исајловска – одделенски наставник
м-р Маја Јанковска Цакиќ – одделенски наставник
Витомир Лазороски – предметен наставник
Миливоје Никиќ – предметен наставник
Оливера Павловска – одделенски наставник
м-р Благица Цветановска – одделенски наставник
Елена Чакаловска Терзиќ – одделенски наставник
Даниела Станчевска – предметен наставник
Горан Тодоровски – предметен наставник
Снежана Томеска Бангиевска – одделенски наставник
Стефанија Голчовска – дефектолог
Билјана Огнаноска – библиотекар
м-р Даниела Хаџи-Тоневска Ивановска – предметен наставник
Благица Топалова – одделенски наставник
Ленче Здравковска – предметен наставник
Мимоза Чукиќ – предметен наставник
Славка Колевска – предметен наставник