Тел: (02) 3065-337

https://karpos.gov.mk/42796-2/