Тел: (02) 3065-337

НАШЕТО УЧИЛИШТЕ ГИ ПРЕЗЕМА СИТЕ МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД КОРОНА ВИРУСОТ. НА 19 МАРТ ЌЕ БИДЕ ИЗВРШЕНО ПОВТОРНО ДЕЗИНФИЦИРАЊЕ НА СИТЕ ПРОСТОРИИ ВО УЧИЛИШТЕТО ОД СТРАНА НА ОПШТИНАТА. НАСЕКАДЕ СЕ ПОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА, А НАСТАВНИЧКИОТ И АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАДАР ПОСЕБНО СЕ ЕДУЦИРАА ВО ВРСКА СО ЗАШТИТА ОД АКТУЕЛНИОТ ВИРУС. ИСТО ТАКА, НИЗ УЧИЛИШТЕТО СЕ ПОСТАВЕНИ ПЛАКАТИ ОД СТРАНА НА ЦРВЕН КРСТ ЗА ЗАШТИТА ОД ВИРУСОТ.