Тел: (02) 3065-337

МИО Активности

Проект:Меѓуетничка интеграција во Проект:Меѓуетничка интеграција во образованието

Заеднички МИО активности
на ООУ„Христијан Тодоровски –Карпош“-Карпош
и  ООУ„Никола Јонков –Вапцаров “-Чаир
Скопје 2016г.бразованието

Заеднички МИО активности
на ООУ„Христијан Тодоровски –Карпош“-Карпош
и  ООУ„Никола Јонков –Вапцаров “-Чаир
Скопје 2016г.