Тел: (02) 3065-337
Во соработка со фирмата „Криплас“ како општествена одговорна фирма започнавме проект „Кеси од отпад за кеси за отпад“.
Всушност тие превземаат искористени кеси и истите ги преработуват за повторно да изработат кеси за отпад. Нашите првачиња од 1б одд цела година ревносно собираа искористени кеси. Денес претставник од фирмата Криплас ги посети и ги награди за нивниот вложен труд.