Тел: (02) 3065-337

НА 17.01.2020 година ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ БЕШЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА-ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО, ОД СТРАНА НА НВО ,,ХЕРА,, И РОДИТЕЛ ОД НАШЕТО УЧИЛИШТЕ. НА САМИОТ НАСТАН, ВО ПРИСУСТВО НА СИТЕ НАСТАВНИЦИ ОД УЧИЛИШТЕТО И СТРУЧНАТА СЛУЖБА БЕШЕ ДИСКУТИРАНО ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ПРЕВЕНЦИЈА И ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРИ НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАНЕМАРУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА.