Тел: (02) 3065-337

Извештај за освоени награди и пофалници од ООУ „Христијан Тодоровски Карпош“

Учесници на Регионален натпревар по математика 2020 година и листа на награди

р.б. Име Презиме одд. ментор Општински натпревар
бодови награда
1. Огнен Кралевски IV Валентина Ковачевска/ Маја Ј. Цакиќ 90 I (прва)
2. Мартина Зикова IV Владанка У. Димитрова/ Катица Богоевска 74 II (втора)
3. Јоана Симјаноска V Елена Ч. Терзиќ 76 II (втора)
4. Илина Николовска V  Анета Аначкова 70 III (трета)
5. Милица Сиљаноска V Елена Ч. Терзиќ 60 III (трета)
6. Ведран Алексовски VI Христина А. Борисовска 92 I (прва)
7. Кристина Кироска VI Христина А. Борисовска 76 II (втора)
8. Мина Србиновска VI Христина А. Борисовска 70 III (трета)
9. Даријан Митев VIII Витомир Лазороски 86 I (прва)
10. Нина Зикова VIII Витомир Лазороски 76 II (втора)
11. Мила Јовановска VIII Витомир Лазороски 46 пофалница
25. Јаков Грашкоски IX Витомир Лазороски 100 I (прва)
26. Игор Довлев IX Витомир Лазороски 100 I (прва)
27. Петар Николовски IX Витомир Лазороски 100 I (прва)

 

Регионалеен натпревар по математика 2020 година: 6 први награди, 4 втори награди, 3 трети награди и 1 пофалница.

Регионалниот натпревар по математика 2020 година се одржа во сабота, 4 јули, електронски.

Вкупно освоени 13 награди и 1 пофалница.

Јули, 2020 година,Скопје                                                                                                                                                                  Извештајот го                                                                                                                                                                                                                                подготвил:

Витомир Лазороски

Одговорен наставник по математика