Тел: (02) 3065-337
На ден 3.04.( среда) во нашето училиште се одржа првата работилница од планираните пет сесии од програмата,, Родителство за целоживотно здравје за родители на деца на возраст 5 до 10 години”,поддржана од Општина Карпош.
Работилниците се водени од нашите сертифицирани обучувачи-педагогот Валентина Ковачевска и одделенскиот наставник м-р Маја Јанковска -Цакиќ.
На работилницата присуствуваа 12 родители ,кои покажаа голем интерес и земаа активно учество во самата работилница.