Тел: (02) 3065-337

НА 16.01.2020 година ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СЕ ОДРЖА СЕМИНАР ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ КАЈ НАСТАВНИЦИТЕ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ.
НА СЕМИНАРОТ ПРИСУСТВУВАА СИТЕ НАСТАВНИЦИ ОД УЧИЛИШТЕТО И СТРУЧНАТА СЛУЖБА, А ИСТИОТ БЕШЕ ПРЕДВОДЕН ОД ПСИХОЛОГОТ НА УЧИЛИШТЕТО ВЕРА ДИМОВСКА КОЈА ВОЕДНО Е И ГЕШТАЛТ ТЕРАПЕВТ.