Тел: (02) 3065-337

НА 14.01.2020 ГОДИНА, ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СЕ ОДРЖА СЕМИНАР ЗА СОВРЕМЕНА НАСТАВА СО ТЕМА : ,,ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ И НАСТАВА-ИСТРАЖУВАЧКА И ПРОЕКТНА НАСТАВА,,НА КОЈ ЗЕМАА УЧЕСТВО СИТЕ НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНАТА СЛУЖБА.